کرونا و مشتری مداری

به قول مهندس حمیدی ( یکی از آدم‌هایی که خیلی قبولش دارم و ازش تاثیر می...