خدا پر رنگ‌اش کرد تا ما بفهمیم

خدا پر رنگ‌اش کرد تا ما بفهمیم
تفکری درباره وضعیت فعلی مان